strona główna regulaminy HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013
HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Drukuj Email
sobota, 01 września 2012 22:42

HARMONOGRAM EWALUACJI

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

CELE EWALUACJI :

• zdiagnozowanie potrzeb przedszkola i jej klientów w zakresie wprowadzenia zmian do koncepcji pracy Gminnego Przedszkola w Rogowie

• poprawa stanu bezpieczeństwa w przedszkolu

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

OBSZAR:

2. PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Wymagania – poziom B

2.1 Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PYTANIA KLUCZOWE:

 

Czy koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb?

Czy koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez  rodziców?

Działanie

Metody

i narzędzia zbierania danych, dowody
Termin Odpowiedzialni

Formy analizy

i prezentacji

danych

1. Badanie wśród nauczycieli i rodziców stopnia akceptacji koncepcji pracy przedszkola?

Ankietowanie

- kwestionariusz

ankiety

Arkusze zbiorcze z wynikami

X. 2012

Zespół do spraw ewaluacji

 

Opracowanie arkuszy zbiorczych

 

2. Analizowanie koncepcji pracy przedszkola

po  przeprowadzonych badaniach.

Analiza zebranego materiału

z wnioskami

 

Protokół ze spotkania zespołu
XI.2012

 

Zespół do spraw ewaluacji

Wyciągnięcie wniosków

z kierunkami zmian

 

Prezentacja dokonanej analizy z kierunkami zmian na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

3. Ewentualna modyfikacja koncepcji pracy przedszkola po przeprowadzonych badaniach.

Opracowanie zmian do koncepcji pracy przedszkola XI, XII. 2012r

Zespół do spraw ewaluacji

Przedstawienie projektu zmian do koncepcji pracy przedszkola

4.  Przyjęcie  przez Radę Pedagogiczną zmian do koncepcji pracy

XII.

2012r.
dyrektor

Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej


5. Prezentacja znowelizowanej koncepcji pracy przedszkola wśród  rodziców.

I.

2013 r.
wychowawcy grup

Dokumentacja wychowawcy grup

Protokół z zebrania z rodzicami

6. Planowanie i realizowanie zadań zgodnie z głównymi kierunkami wprowadzonych w koncepcji zmian.

od

I 2013r.

dyrektor,

nauczyciele i rodzice

OBSZAR:

1. EFEKTY  DZIAŁALNOŚCI   DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Wymagania – poziom B

Wymaganie: Respektowane są normy społeczne.

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy przedszkole diagnozuje działania i potrzeby w zakresie bezpieczeństwa psychicznego   i fizycznego dzieci?
 • Czy nauczyciele znają przepisy prawa związane z bezpieczeństwem dzieci i ich przestrzegają?
 • Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola i poza nim?
 • Czy w przedszkolu sporządza się  dokumentację związaną z wypadkiem dziecka?
 • Czy rodzice zapoznawani są  z  regulaminem przyprowadzania dzieci do przedszkola  i ich odbiór?
 • Czy rodzice są informowani na bieżąco o zdarzeniach, sytuacjach dotyczących ich dziecka związanych np. z upadkiem, stłuczeniem bądź uszkodzeniem ciała?
 • Czy rodzice przestrzegają wytycznych przekazanych przez nauczyciela odnośnie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu?
Czy rodzice dbają o zapewnienie bezpieczeństwa dziecka podczas przyprowadzania  i odbierania z przedszkola?
Zadania Metody i narzędzia zbierania danych, dowody Termin Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji danych

1. Pozyskiwanie od rodziców  i pracowników przedszkola opinii na temat działań i potrzeb przedszkola w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.

Ankietowanie:

rodziców i personel przedszkola w tej sprawie

 

październik 2012 r.

lider zespołu do spraw ewaluacji

Opracowanie arkuszy zbiorczych

2. Analizowanie zapisów w dzienniku pod kątem realizacji „Programu profilaktyki” z  nastawieniem na kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa.

Analiza dokumentacji

- arkusz analizy dokumentacji

grudzień 2012r.

 

marzec 2013 r.

lider zespołu do spraw ewaluacji,

 

dyrektor
arkusz zbiorczy analizy dokumentacj

3. Analiza dokumentacji związanej ze współpracą z rodzicami

 

Analiza dokumentacji nauczycieli

( plan współpracy z rodzicami, protokoły zebrań z rodzicami)

 

grudzień 2012 r.

lider zespołu do spraw ewaluacji

lider zespołu do spraw ewaluacji

OBSZAR:

4.ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM.

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola

Wymagania – poziom B

4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

PYTANIA KLUCZOWE:

 • Czy przedszkole zapewnia odpowiednie warunki BHP ?
 • Czy systematycznie analizuje się stan obiektu,  placu zabaw oraz sprzętu?
 • Czy podejmowane działania zmierzają do poprawy bezpieczeństwa?
 • Czy personel przedszkola dba o zapewnienie odpowiednich warunków organizowania zabaw ( usunięcie uszkodzonych elementów, czystość i higiena na sali i placu zabaw)

Zadania

Metody i narzędzia zbierania danych, dowody

Termin Odpowiedzialni

Formy analizy i prezentacji danych

1.Przeprowadzenie kontroli miejsc szczególnie niebezpiecznych w przedszkolu i poza nim.

lustracja- kontrola

wrzesień 2012

marzec

2013 r.

inspektor

BHP

SIP

protokół z kontroli
2. Podejmowane działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

obserwacja

określony przez inspektora

w porozumieniu

z dyrektorem

dyrektor

Urząd Gminy

Zatwierdzono 31.09.2012r. podczas zebrania Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola w Rogowie.

Poprawiony: sobota, 01 września 2012 23:08
 
 

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości